Trình tạo mã QR Điện thoại

Tạo mã QR Điện thoại dễ dàng và có thể tùy chỉnh trong vài phút.

.jpg, .jpeg, .png, .gif được phép.
px
Đăng ký để lưu nó
Hãy kiểm tra thông tin mã QR của bạn trước khi tải về.