Trình tạo mã QR Văn bản

Tạo mã QR Văn bản dễ dàng và có thể tùy chỉnh trong vài phút.

.jpg, .jpeg, .png, .gif được phép.
px
Đăng ký để lưu nó
Hãy kiểm tra thông tin mã QR của bạn trước khi tải về.