Trình tạo mã QR URL

Tạo mã QR URL dễ dàng và có thể tùy chỉnh trong vài phút.

Lụa chọn này sẽ tạo ra một mã QR trỏ đến một liên kết ngắn nội bộ, sau khi tạo bạn vẫn có thể thay đổi nó để chuyển hướng đến bất kỳ liên kết được chỉ định nào.
.jpg, .jpeg, .png, .gif được phép.
px
Đăng ký để lưu nó
Hãy kiểm tra thông tin mã QR của bạn trước khi tải về.